banner-close
Download nu
de KFC-app!
INSTALLEREN

IMPRINT

VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD

KFC Holdings BV
Schurenbergweg 9b
1105 AP Amsterdam

Telefoon: [ 020 311 6811]
E-mail: [Feedback@KFC.nl]

Voor feedback en vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier bij onze Gastenservice.

BTW-nummer: [33237420]

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KFC APP EN DE VOUCHER PROMOTIES

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de KFC-App (de "App") en de voucher promoties ("Voucher Promoties") van KFC Holdings BV, Schurenbergweg 9b, 1105 AP Amsterdam ("KFC", "wij" of "ons").

 1. ALGEMENE INFORMATIE
  1.1 Deze Voorwaarden beschrijven hoe u de App kunt downloaden en hoe u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van de App en de Diensten die via de App worden geleverd (de "Diensten"). U stemt ermee in de App en de Vouchers te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Lees daarom deze Voorwaarden volledig en zorgvuldig door voordat u de App gebruikt. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat wij onze Voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren, zoals onder 8 nader wordt uitgelegd.
  1.2 Om de App te kunnen downloaden, moet u ook de aanvullende voorwaarden accepteren van de app Store (zoals de Apple App Store en Google Play) waar u de App downloadt.

 2. DE APP
  2.1 De App wordt gratis ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat de App of de inhoud ervan altijd ononderbroken beschikbaar zal zijn. Wij kunnen de App te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk opschorten, beëindigen of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als de App om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is. Wij kunnen de App te allen tijde bijwerken en/of de inhoud ervan wijzigen.
  2.2 Voor gebruik van deze App is een smartphone of ander mobiel apparaat met een iOS of Android besturingssysteem (het apparaat dat u gebruikt, het "Apparaat") nodig. U wordt geacht toestemming te hebben gekregen van de eigenaren van de Apparaten die door u worden beheerd, maar niet uw eigendom zijn, om een kopie van de App op de Apparaten te downloaden. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de App of Diensten op of met betrekking tot enig Apparaat, ongeacht of dit Apparaat uw eigendom is, onder de bepalingen van deze Voorwaarden.
  2.3 Om de App te downloaden van een app store, zoals de Apple App Store of Google Play, en om toegang te krijgen tot bepaalde functies (zoals "Een Restaurant vinden", "Onze Producten", Privacybeleid en Voorwaarden), moet u toegang hebben tot internet. Het is uw verantwoordelijkheid om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot de App. Een internetprovider kan u of de eigenaar van het Apparaat kosten in rekening brengen voor internettoegang op de Apparaten of verkeer dat wordt veroorzaakt door het gebruik van de App.
  2.4 De App en de inhoud daarvan zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De App kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij geven geen garanties ten aanzien van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de Inhoud van de App.
  2.6 U mag de App alleen gebruiken voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik.

 3. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD
  3.1 Het kan nodig zijn om een account aan te maken in de App om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die beschikbaar zijn in de App ("Account"). Volg hiervoor de instructies op www.kfc.nl/app of die in de App. U kunt zich registreren via de App of via uw Facebook-account.
  3.2 Wanneer u een Account aanmaakt vragen wij u om bepaalde informatie (zoals uw voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, postcode wachtwoord en een geldig e-mailadres) op te geven.
  3.2 Als u zich registreert via uw persoonlijke Facebook-account dan halen we de bovengenoemde gegevens van uw Facebook-account (voor zover mogelijk) en zijn naast deze Voorwaarden ook van toepassing de algemene voorwaarden van Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304.
  3.3 Er kan slechts één Account per e-mailadres worden geregistreerd. Het Account is persoonlijk en gereserveerd voor de klant die kan bewijzen dat hij/zij de houder van het Account is. U bent verplicht het wachtwoord vertrouwelijk te houden en mag het niet aan derden bekend maken. U bent verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van uw Account. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u de inloggegevens van uw Account kent, of als u een ongeautoriseerde login op uw Account ontdekt, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen in overeenstemming met de informatie die u op [www.kfc.nl/app] hebt gekregen.
  3.6 Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op de tab "Wachtwoord vergeten" op de inlogpagina. Voer uw e-mailadres in en bevestig dit. U ontvangt dan een bevestigingsmail. Bevestig de link in deze e-mail en kies een nieuw wachtwoord.
  3.7 Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 4. VOUCHERS
  4.1 Als KFC-klant kunt u de App gebruiken om in bepaalde KFC-restaurants vouchers in te wisselen bij de aankoop van bepaalde KFC-producten of productcombinaties ("Voucher Promotie(s)"). Alleen bepaalde KFC-restaurants in Nederland nemen deel aan de Voucher Promotie. De vouchers zijn dus niet geldig in alle KFC restaurants in Nederland en ook niet in KFC restaurants buiten Nederland. De exacte voorwaarden voor het gebruik van de Voucher Promotie, in het bijzonder de respectievelijke geldigheidsperiode en de geregistreerde producten of productcombinaties, staan in detail beschreven op de betreffende voucher.
  4.2 Als u de App gebruikt zonder een Account aan te maken, heeft u toegang tot bepaalde vouchers. Verdere vouchers worden geactiveerd door registratie.
  4.3 U kunt profiteren van een korting van 26% tot 52% op de totale prijs van de geregistreerde productcombinaties bij het inwisselen van de vouchers tegen de per geval vermelde voorwaarden. De concrete totale prijsverlaging wordt op de betreffende bon in % vermeld; bovendien wordt de totale prijs na aftrek van de korting op de betreffende bon vermeld.
  4.4 De vouchers zijn persoonlijk en gereserveerd voor de klant die kan aantonen dat hij/zij de houder is van het Account. Om tijdens een aankoop te kunnen profiteren van de Voucher Promotie moet de klant die houder is van het Account het vouchernummer vermelden of de voucher op de App tonen. De voucher is niet overdraagbaar.
  4.5 Wij behouden ons het recht voor om de producten waarop de Voucher Promotie betrekking heeft te allen tijde te wijzigen. De betreffende geldende Voucher Promotie kan te allen tijde door ons worden herroepen of gewijzigd.
  4.6 De Voucher Promotie kan niet worden gecombineerd met andere reclamecampagnes. De klant kan slechts één voucher per dag per restaurant inwisselen.
  4.7 Het einde van de desbetreffende Voucher Promotie vloeit voort uit de informatie op de voucher. De voucher verliest zijn geldigheid aan het einde van de Voucher Promotie.
  4.8 Vouchers mogen niet worden verkocht en zijn geen betaalmiddel. U mag de vouchers alleen gebruiken voor uw eigen privé en niet-commercieel gebruik.

 5. LICENTIE EN TOEGESTAAN GEBRUIK
  5.1 Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie om toegang tot de App te krijgen, de App te downloaden en te installeren en de App op elk Apparaat te gebruiken voor de duur van deze Overeenkomst, voor zover dit nodig is om de App of vouchers te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst, en zolang wij ondersteuning bieden voor het gebruik van de App, op voorwaarde dat u zich houdt aan de voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden.
  5.2 U mag de App, het Account of de Vouchers niet gebruiken op een van de volgende manieren: (i) gebruik op frauduleuze wijze of op een wijze die een strafbaar feit vormt; (ii) gebruik op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of die inbreuk maakt op een licentie of intellectueel eigendomsrecht of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij; (iii) de App of Vouchers door verkopen of proberen door te verkopen aan een derde partij; (iv) Gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden of een aan u gerichte, met redenen omklede instructie; (v) gebruik voor ongeoorloofde manipulatie, wijziging of aantasting van de veiligheid of functionaliteit van de App of andere websites (bijvoorbeeld door virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs, denial-of-service-aanval, distributed-denial-of-service-aanval of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is); vi) lasterlijk, oneigenlijk of anderszins verwerpelijk gebruik; (vii) gebruik, al dan niet geautomatiseerd, om materiaal of inhoud van de App te verwijderen, uit te pakken of anderszins te verkrijgen voor gebruik op een website of toepassing van derden; (viii) informatie of gegevens van de App of onze systemen te verzamelen en te verkrijgen, of overdrachten naar of van de servers waarop de App draait te decoderen; en/of (ix) onbevoegde toegang tot de App, de server waarop de App is opgeslagen of een server, computer of database verbonden met de App.

 6. AANSPRAKELIJKHEID
  6.1 Wij zijn alleen dan onbeperkt aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - als wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende medewerkers deze schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. In het geval van een licht nalatige schending van een wezenlijke contractuele verplichting (hoofdverplichting) zijn wij alleen aansprakelijk voor de op het moment van het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen door eenvoudige nalatigheid is uitgesloten. Materiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de nakoming de basis vormt voor de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de niet-nakoming het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en waarvan de contractant regelmatig de uitvoering kan verwachten.
  6.2 De bovengenoemde uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade aan leven, lichaam of gezondheid of voor claims die voortvloeien uit een kwaliteitsgarantie of uit productaansprakelijkheidswetgeving.
  6.3 Links vanuit de App naar websites van derden of mobiele applicaties worden alleen voor uw gemak aangeboden. Als u gebruik maakt van de links verlaat u de App. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de websites of mobiele applicaties van derden waarnaar de App linkt, hun inhoud of beschikbaarheid. Toegang tot websites van derden of mobiele applicaties is geheel op eigen risico.
  6.4 Wij garanderen niet dat de App volledig veilig is of vrij van fouten of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de App en wij raden u aan uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

 7. HET BLOKKEREN EN BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST
  7.1 U en wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen.
  7.2 Wij behouden ons het recht voor om uw recht om de App en/of de Vouchers te gebruiken tijdelijk of definitief in te trekken en/of om uw Account tijdelijk of definitief op te schorten, te deactiveren of te beëindigen op grond van een redelijk vermoeden dat:
  7.2.1. een schending door u van wettelijke verbodsbepalingen, in het bijzonder de schending van het strafrecht, het auteursrecht, het mededingingsrecht, het merkenrecht, of de bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht, of de goede zeden;
  7.2.2. een schending door u van bepalingen van deze Voorwaarden die onze legitieme belangen aantast,
  7.2.3. enig misbruik of andere belangrijke onregelmatigheden in uw gebruik van de App en/of de Vouchers, en/of
  7.2.4. alle acties van u die de werking van de App en/of de werking van onze restaurants verstoren.
  7.3 Indien wij uw recht om de App te gebruiken intrekken, vervallen alle rechten die u onder deze Voorwaarden zijn verleend, u dient onmiddellijk alle activiteiten die door deze Voorwaarden zijn toegestaan te staken, met inbegrip van uw gebruik van de Diensten die via de App zijn verleend en onmiddellijk de App van uw Apparaat te verwijderen en onmiddellijk alle kopieën van de App die u op dat moment in uw bezit heeft, onder uw toezicht of controle heeft, te vernietigen en ons te bevestigen dat u dat heeft gedaan.
  7.5 U kunt uw Account te allen tijde verwijderen (ook als u uw toestemming voor ons gebruik van de informatie wilt intrekken) door contact op te nemen met onze Gastenservice. Als u uw Account verwijdert, zal alle informatie die we niet langer nodig hebben om onze diensten te beheren en te leveren van onze servers worden verwijderd, tenzij we het recht of de plicht hebben deze te behouden. Als u zich via uw persoonlijke Facebook-account heeft geregistreerd, moet u contact opnemen met Facebook Inc. voor het verwijderen van de informatie die Facebook heeft opgeslagen.

 8. WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
  8.1 Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde en zonder opgaaf van redenen met werking voor de toekomst te wijzigen. In dit geval zullen wij u vooraf op de hoogte stellen van de wijzigingen in de wettelijk toegestane vorm en u informeren dat u geacht wordt de wijzigingen te hebben geaccepteerd als u niet binnen twee maanden bezwaar maakt tegen de wijzigingen of zodra u de App opnieuw gebruikt. Wij zullen de App ook gebruiken om u te informeren over uw recht om de zonder kennisgeving te beëindigen. Wij zullen de verdere zakelijke relatie dan baseren op de gewijzigde versie van de gebruiksvoorwaarden.
  8.2 Van tijd tot tijd kunnen updates voor de App worden gedaan via de respectievelijke App Store. Afhankelijk van de update kunt u de App mogelijk niet gebruiken voordat u de laatste versie van de App hebt gedownload en de nieuwe voorwaarden hebt geaccepteerd.

 9. SLOTBEPALINGEN
  9.1 De overeenkomst en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht die zouden leiden tot de toepassing van het recht van een ander land.
  9.2 In het onwaarschijnlijke geval dat we er niet in slagen om een geschil informeel te beslechten, dient u er rekening mee te houden dat de EU een online platform heeft voor geschillenbeslechting voor EU-consumenten. Klik op deze link op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor meer informatie over online geschillenbeslechting. Deze link wordt uitsluitend ter informatie verstrekt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan, noch nemen wij vrijwillig deel aan, de online beslechting van geschillen.
  9.4 Indien u vragen of redenen om een klacht in te dienen, zullen wij ons inspannen om het probleem op te lossen en te voorkomen dat het zich in de toekomst opnieuw voordoet. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen door op "Gastservice" te klikken of de volgende contactgegevens te gebruiken:
  Adres: Schurenbergweg 9b, 1105 AP Amsterdam, Nederland
  E-mailadres: [feedback@kfc.nl]
  Telefoonnummer: [020 311 6811]]
  Laatste versie van de voorwaarden 10.05.2019

Vind dichtstbijzijnde KFC