Actievoorwaarden: Favourites for Life

Algemeen

 1. De actie “Favourites for Life” (de “Actie”) wordt aangeboden door Kentucky Fried Chicken Holdings B.V., gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudende aldaar aan de Schurenbergweg 9b, 1105 AP (ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 33237420) (“KFC”).
 2. De Actie dient ter promotie van KFC, haar dienstverlening en meer in het bijzonder van de “Favourites Bucket”.
 3. De actieperiode loopt van 8 November 2016 12u00 uur tot en met 31 December 2016 23u59 uur (de “Actieperiode”). Deelname aan de Actie is alleen binnen de Actieperiode mogelijk.
 4. De Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon die in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft, waar hij/zij staat ingeschreven (de “Deelnemers”). Van deelname zijn uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Alle medewerkers van KFC (waaronder begrepen werknemers als bedoeld in artikel 7:610 BW, uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires) en hun bloed- en aanverwanten tot de 2e graad en hun kennissen, alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 6. Aan de Deelnemers worden geen (communicatie-) kosten in rekening gebracht, behoudens de eventuele kosten die de (service)provider van de Deelnemers in rekening brengt.
 7. Door deel te nemen aan de Actie verklaren de Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden (de “Voorwaarden”). Zowel KFC als de Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Voorwaarden. De Voorwaarden zijn te raadplegen op www.kfcforlife.nl (de “Actiewebsite”).
 8. Deelname aan de Actie is enkel toegestaan voor Deelnemers die bij het begin van de Actie 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers die op dat moment jonger zijn dan 18 jaar worden van deelname uitgesloten.
 9. De winnaar van de Actie (de “Winnaar”) zal zijn/haar medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van KFC voor zover dit in redelijkheid van hem/haar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Prijs

 1. Mits aan de Voorwaarden is voldaan, heeft de Winnaar gedurende de rest van zijn/haar leven ieder kalenderjaar recht op een boekje met daarin opgenomen 12 bonnen (het “KFC Favourites Cheque Book”). Elk van die bonnen heeft een waarde van € 20. Een bon kan slechts in één (1) kalendermaand van het betreffende kalenderjaar worden uitgegeven en is niet (geheel of gedeeltelijk) overdraagbaar naar enige andere kalendermaand van het betreffende kalenderjaar. Op elke bon is aangegeven in welke kalendermaand van welk kalenderjaar deze kan worden uitgegeven. De Winnaar kan de bonnen in ieder KFC-restaurant in Nederland besteden aan alle producten die het betreffende KFC restaurant in het assortiment heeft en die op het moment van het gebruik van het KFC Favourites Cheque Book aldaar verkrijgbaar zijn (de “Prijs”). Als de Winnaar in enige maand minder dan € 20 besteedt, krijgt hij/zij het resterende bedrag van een bon niet (als wisselgeld) uitbetaald. Het resterende bedrag kan ook niet naar een andere kalendermaand worden overgedragen/meegenomen.
 2. De Winnaar dient uiterlijk op 31 oktober van enig kalenderjaar voor het volgende kalenderjaar een nieuw KFC Favourites Cheque Book te hebben aangevraagd bij het KFC Marketing Team (via marketing@kfc.nl). Indien de Winnaar niet tijdig een nieuw KFC Favourites Cheque Book heeft aangevraagd op de hiervoor bedoelde wijze, komt de Prijs te vervallen. In dat geval kan de Winnaar de bonnen die nog geldig zijn de resterende duur van het betreffende kalenderjaar blijven gebruiken, maar bestaat niet langer recht op een nieuw KFC Favourites Cheque Book voor enig volgend kalenderjaar.
 3. De prijstrekking zal op onafhankelijke wijze plaatsvinden (de “Trekking”). De Trekking vindt plaats op 2 januari 2017.
 4. De Winnaar krijgt de Prijs binnen 14 dagen na de Trekking toegestuurd op zijn/haar woon/verblijfadres. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de Voorwaarden zal de Prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is KFC gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 5. De Prijs is de enige prijs die aan de Actie is verbonden en kan niet (geheel of gedeeltelijk) tegen contant geld worden ingewisseld.
 6. KFC verstrekt geen enkele garantie op de door haar te verstrekken Prijs.
 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

 1. Gedurende de Actieperiode bevatten 88.000 “Favourites Buckets” een unieke code die bestaat uit 8 karakters (de “Code”).
 2. De Deelnemers kunnen de door hen gevonden Codes gedurende de Actieperiode invoeren op een webformulier via de volgende webpagina: www.kfcforlife.nl. De Deelnemers moeten op dat webformulier eveneens hun volledige na(a)m(en), achternaam, geboortedatum en adres invullen.
 3. Alleen naar waarheid en volledig ingevulde webformulieren die binnen de Actieperiode (dus uiterlijk op 31 december 2016 om 23.59 uur) zijn ingediend, dingen mee naar de Prijs.
 4. Nadat een Deelnemer zijn/haar Code en de overige hiervoor bedoelde gegevens op KFC’s webpagina heeft ingevoerd, krijgt hij/zij een bevestiging te zien waarin KFC bevestigt (1) dat de betreffende Code is geactiveerd en (2) dat hij/zij deelneemt aan de Actie en daarmee kans maakt op de Prijs. Deze bevestiging belet niet dat KFC een Deelnemer en/of de Winnaar in een later stadium van de Actie kan diskwalificeren/van deelname kan uitsluiten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. KFC verwijst daarvoor onder meer naar hetgeen daarover in deze Voorwaarden is vermeld onder “Voorbehoud”.
 5. Bij de Trekking zal een notaris uit alle door de Deelnemers ingevoerde Codes op onpartijdige wijze één code trekken. De Deelnemer die de getrokken Code heeft ingevoerd op de wijze als bedoelde in deze Voorwaarden, is de winnaar van de Actie (de “Winnaar”). In het kader van de Trekking zal worden nagegaan of Deelnemers/de Winnaar hebben gehandeld met/voldoen aan deze Voorwaarden.
 6. Een Deelnemer mag meerdere Codes invoeren.
 7. De Winnaar wordt door KFC op de hoogte gebracht van zijn/haar winst op de Prijs en wel op KFC’s Facebookpagina, alsmede via e-mail en/of telefonisch.

Privacy/persoonsgegevens

 1. KFC verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de Actie. Deze (persoons)gegevens worden verwerkt door KFC met inachtneming van de privacyverklaring van KFC zoals vermeld op de Actiewebsite.
 2. De Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. KFC kan de Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen of weigeren mee te werken aan KFC’s verzoek als bedoeld in de vorige volzin, kunnen worden gediskwalificeerd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de Prijs.
 3. De Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgaven van de gevraagde persoonsgegevens.
 4. De Deelnemers geven door hun deelname aan de Actie KFC toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De verzamelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de Actie en zullen na het uitkeren van de Prijs door KFC worden verwijderd, tenzij de Deelnemers hun toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens te gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden.
 5. De verkregen persoonsgegevens worden slechts aan derde partijen verstrekt indien
  zo’n derde de persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze derde persoonsgegevens voor KFC verwerkt, dan wel als het een onderneming binnen de KFC-groep betreft die deze persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Actie. De verwerking van de persoonsgegevens door die derde partijen gebeurt conform KFC’s instructie. Deze derde partijen zijn verplicht de Nederlandse wet- en regelgeving na te leven. Met uitzondering van de gevallen zoals hierboven genoemd, worden de persoonsgegevens van de Deelnemers niet beschikbaar gesteld aan derden.
 6. De door de Deelnemers in verband met de Actie aan KFC verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de Deelnemers.
 2. KFC, noch de aan haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen, zijn aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of samenhangt met de Actie en/of de (toekenning en ontvangst van de) Prijs, waaronder begrepen te late levering(en) of bijkomende kosten van welke aard dan ook (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de Winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van KFC.
 3. KFC kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben, noch voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op het promotiemateriaal van de Actie en/of de Actiewebsite of enige hieraan gelieerde website, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van KFC.
 4. Evenmin is KFC aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk ter zake de Actie. Type- en drukfouten zijn dan ook voorbehouden.
 5. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door KFC ingeschakeld hulppersoneel.

Voorbehoud

 1. KFC behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde te beëindigen en de Voorwaarden, de Prijs, de promotie van de Actie en de informatie omtrent de Actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat KFC daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van enige schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing in de hiervoor bedoelde zin zal door KFC bekend worden gemaakt via de Actiewebsite.
 2. KFC behoudt zich het recht voor om Deelnemers en/of de Winnaar te diskwalificeren of hen van deelname uit te sluiten als zij naar het oordeel van KFC (vermoedelijk) handelen in strijd met de Actie en/of deze Voorwaarden, alsmede in gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is geconstateerd of wordt vermoed. Als zulks naar het oordeel van KFC het geval is nadat de Prijs reeds aan de Winnaar is uitgekeerd, dan behoudt KFC zich het recht voor te bepalen dat de Winnaar niet langer recht heeft op de Prijs waardoor hij/zij het KFC Favourites Cheque Book (althans de bonnen die daarin zijn opgenomen) niet meer kan inleveren. KFC zal de betreffende Deelnemers/Winnaar schriftelijk op de hoogte brengen van enige beslissing als bedoeld in deze bepaling. KFC behoudt zich het recht voor in dat geval een andere winnaar te selecteren.

Belasting
KFC zal de eventuele kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite en het promotiemateriaal voor de Actie zijn eigendom van KFC. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van KFC.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen (de “Gedragscode”) van toepassing. KFC handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 3. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Voorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen Deelnemers contact opnemen met de consumentenservice van KFC (via marketing@kfc.nl).
 5. Indien een Deelnemer meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode, kan hij/zij daarover schriftelijk een klacht indienen. Deelnemers kunnen hun eventuele klachten opsturen aan gastenservice@kfc.nl. Datzelfde geldt voor overige klachten aangaande de Actie.
 6. Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt KFC zich het recht voor om naar eigen inzicht een bindende beslissing te nemen.

Vind dichtstbijzijnde KFC

Analytic Cookies
Hiermee kunnen we het aantal bezoekers herkennen en bijhouden, en zien hoe bezoekers zich door onze websites en apps bewegen. Dit helpt ons om onze website en app te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
Advertentie cookies
Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u heeft gevolgd. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website of app en de advertenties die erop worden weergeven relevanter te maken voor uw intresses. Wij kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.
Verander je instellingen