Actievoorwaarden: KFC Nederland Colonels Quiz

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de KFC Nederland Colonels Quiz actie (de “Actie”) van Kentucky Fried Chicken Holdings B.V., Schurenbergweg 9b, 1105 AP AMSTERDAM (“KFC”). De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Kentucky Fried Chicken en zijn tevens te raadplegen op https://www.kfc.nl/actievoorwaarden (“Actiewebsite”).
 2. KFC behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat KFC daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door KFC bekend worden gemaakt via de Actiewebsite.
 3. KFC behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname
Medewerkers van KFC alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een eventuele prijs.
Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
KFC stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
Voor deelname ben je verplicht in bezit te zijn van een geldig reisdocument en er mag geen restrictie zijn opgelegd op het internationaal reizen.

Actieopzet
De actieperiode loopt van 05.OKT.2016 09u00 tot en met 6.NOV.2016 23u59.
Bij het spelen van de quiz via de website originalquiz.kfc.nl wordt de deelnemer gevraagd om 5 vragen te beantwoorden
Na het beantwoorden van de vraag ziet de deelnemer hoeveel vragen hij/zij goed heeft beantwoord waarna hij/zij een digitale voordeelcoupon krijgt te zien
Om de digitale voordeelcoupon te gebruiken moet de gebruiker naar een KFC restaurant bij hem/haar in de buurt gaan en drukt hij/zij op “Open voordeelbon"
Is de deelnemer niet in de buurt van een KFC restaurant? Dan drukt hij/zij op de “bewaar voor later” knop. Op deze manier krijgt de gebruiker de kans om de unieke voordeel URL naar zichzelf te e-mailen.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. KFC kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het eventueel winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die eventueel nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door KFC met inachtneming van de privacyverklaring van KFC, zoals vermeld op de Actiewebsite www.kfc.nl/actievoorwaarden.
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan KFC verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 4. De deelnemer geeft KFC toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

Prijzen
Tijdens deze “Actie” krijgen alle gebruikers van de KFC Colonels Quiz actiewebsite, middels het beantwoorden van de 5 vragen, een van de twee voordeelcoupons
Voordeelcoupon 1 – Bij het goed beantwoorden van 0 tot 2 vragen: Gratis upgrade, bij aankoop van een maaltijd, van frites naar Original Recipe Dippers. Of;
Voordeelcoupon 2 - Bij het goed beantwoorden van 3 tot 5 vragen: Gratis upgrade, bij aankoop van een maaltijd, van frisdrank naar Colonels Lemonade.

Aansprakelijkheid

 1. KFC en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van KFC.
 2. KFC is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. KFC draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. KFC is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. KFC is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar en de gast om het reisadvies van de regering in rekening te nemen en te bepalen of ze het risico accepteren dat aan de reis verbonden is.

  Slotbepalingen
 4. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Kentucky Fried Chicken Holdings B.V. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van KFC.
 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. KFC handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 6. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 7. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de consumentenservice van KFC, zie ook www.KFC.nl.

Vastgesteld op 2.OKT.2016

Vind dichtstbijzijnde KFC

COOKIES ​​ Cookies zorgen ervoor dat deze website goed werkt. Dit soort cookies, niet deze Cookies.

CLOSE