banner-close
Download nu
de KFC-app!
INSTALLEREN

Actievoorwaarden: KFC Nederland – Get The Original

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de KFC Nederland Get The Original (de “Actie”) van Kentucky Fried Chicken Holdings B.V., Schurenbergweg 9b, 1105 AP AMSTERDAM (“KFC”). De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Kentucky Fried Chicken en zijn tevens te raadplegen op www.kfc.nl/orignal (“Actiewebsite”).
 2. KFC behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat KFC daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door KFC bekend worden gemaakt via de Actiewebsite.
 3. KFC behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 4. Deze actie is geldig van vrijdag 18 mei 2017 10u00 t/m 4 juni 23u59 2018. Alleen in deze periode maak je kans op de prijzen die worden aangeboden.

Deelname

 1. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 3. KFC stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
 4. Voor deelname ben je verplicht in bezit te zijn van een geldig reisdocument en er mag geen restrictie zijn opgelegd op het internationaal reizen.

Actieopzet

 1. Om kans te maken op de prijzen is het van belang dat een SMART Phone tot je beschikking hebt (Android of IOS).
 2. Deelname aan de actie is mogelijk door, tijdens de actieperiode:
  • Naar www.kfc.nl/original te gaan, en:
  • Een afbeelding van de Crispy Chicken Burger van McD te scannen
  • Door middel van een foto applicatie in de website

Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (Internetverbinding) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze actie.

Privacy

 1. Wanneer van toepassing zijn deelnemers verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. KFC kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het eventueel winnen van prijzen.
 2. De (persoons)gegevens die eventueel nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door KFC met inachtneming van de privacyverklaring van KFC, zoals vermeld op de Actiewebsite www.kfc.nl/original.
 3. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan KFC verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 4. De deelnemer geeft KFC-toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

Prijzen

 1. Meerdere deelnames zijn mogelijk, en de deelnemer kan dus ook meerdere prijzen winnen. Als je deelneemt aan deze actie, krijg je gegarandeerd een prijs.
 2. Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal KFC naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.
 3. De deelnemer krijgt na deelname meteen te zien wat hij/zij heeft gewonnen.
 4. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.
 5. De deelnemer kan de prijs op twee manieren claimen:
  • De deelnemer kan de prijs zelf verzilveren in een KFC-vestiging.

Aansprakelijkheid

 1. KFC en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van KFC.
 2. KFC is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. KFC draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. KFC is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. KFC is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar en de gast om het reisadvies van de regering in rekening te nemen en te bepalen of ze het risico accepteren dat aan de reis verbonden is.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Kentucky Fried Chicken Holdings B.V. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van KFC.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. KFC handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de consumentenservice van KFC, zie ook www.KFC.nl
 5. Naast de bovenstaande actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van KFC van toepassing zoals vermeld op https://kfc.nl/algemene-voorwaarden

"This communication is confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, (i) please do not read or disclose to others, (ii) please notify the sender by reply mail, and (iii) please delete this communication from your system. Failure to follow this process may be unlawful. Thank you for your cooperation."

Vind dichtstbijzijnde KFC